"SESIAPA YANG TIDAK BELAJAR DARIPADA SEJARAH, AKAN TERHUKUM MENGULANGI KESILAPAN SILAM"

Sabtu, 15 Julai 2023

DAULAT KEBAWAH DULI TUAN PATIK

Merafak Sembah Ucapan Tahniah dan Selamat, Sempena Hari Keputeraan ke-77

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Almarhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien
Sultan & Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam
 
Semoga Allah Lanjutkan Usia Kebawah Duli Tuan Patik
 
DAULAT KEBAWAH DULI TUAN PATIK
 

Sembah Ikhlas Daripada Patik,

Keturunan Ke-6, Pengiran Sura Negara Anak Bagauddin
ibni Almarhum Sultan Muhammad Kanzul Alam (Sultan Brunei ke-21) ibni Almarhum Sultan Omar Ali Saifuddien I (Sultan Brunei ke-18)